• จ - ส 8.00 - 17.00
  • 22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
  • 034-515-978

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ จำกัด (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายฯ”) จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

1. เกี่ยวกับเรา
   โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บ ใช้ เปิดเผย และโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง         จ.กาญจนบุรี 71000

   โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าชัวร์ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด                         มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อการจัดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศไทย รวมถึงการให้         บริการหลังการจำหน่าย เช่น การซ่อมบำรุงรถยนต์ การให้สิทธิประโยชน์พิเศษ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และความพึง       พอใจสูงสุดของลูกค้าและบุคคลทั่วไป

2. วิธีการติดต่อเรา
   หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์                                           (https://www.toyotasurekan.net) หรือตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

   2.1 ส่งอีเมลถึงเราได้ที่: (toyotasurekan.web@gmail.com)
   2.2 โทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่หมายเลข: 034-515-978 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง             ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม
    4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา ข้อมูลส่วน              บุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดัง          ต่อไปนี้

       (ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด                     สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี           อากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจาก             กล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

       (ข) รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook                   Instagram ID และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

       (ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังรถ         ประเภทรถยนต์ ระยะทางเป็นไมล์ แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อน (เช่น เวลา                 ตำแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสำหรับ Connected                   Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากการ           ใช้ Connected Services ข้อมูล GPS และตำแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ

       (ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์                     หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ

       (จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ วิธีการชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับ             การขอเงินคืน การลงทะเบียน ดอกเบี้ย เงินดาวน์ ค่างวดและจำนวนงวด วันที่และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับ           มอบรถ แบบฟอร์มขอใช้บริการ ใบจองซื้อ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานะธุรกรรม             และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ

       (ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์                       ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการของเรา บริษัทคู่ค้า และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของท่าน

       (ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกค้าเป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลการทดลองขับ แผนการซื้อ รถยนต์         ที่ท่านสนใจ รุ่นที่ท่านสนใจ บันทึกข้อมูลการติดตาม (เช่น ข้อมูลการเยี่ยมชมศูนย์บริการรถยนต์ ข้อมูลการจอง) แหล่งที่มา (เช่น จากการ         มาเยี่ยมชมศูนย์บริการรถยนต์ มีผู้แนะนำมา มอเตอร์โชว์ จากลูกค้าปัจจุบัน เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์) เหตุผลที่ไม่สามารถ                       ปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ

       (ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผู้ใช้ Connected Services ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้หรือชื่อผู้ใช้ Application (เช่น T-Connect                             Application) รายละเอียดประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ ประวัติการร้องเรียน ความสนใจของ               ท่าน ความต้องการ คำติชม และคำตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ

       (ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรม             และรูปแบบการสืบค้นของท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง

    4.2 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่เรา            หรือ สมาชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตาม                กฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ นี้ โปรดให้นโยบายฯ นี้แก่บุคคลแหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความ        ยินยอม (หรือ ใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นี้
    4.3 เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ              ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น      เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
   

    ท่านจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง

5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

    (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรง มักจะมีขึ้นเมื่อท่านติดต่อเราเมื่อต้องการสอบถาม              ข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการรับหรือขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์              บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรือเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา   

    (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน                  พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยเรา              จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน

    (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้อื่น เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์                  ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์              อื่นๆ ผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัทคู่ค้าของเรา หากบริษัทเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตาม                      นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับ                  บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

6. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    6.1 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
          (ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อบริหารจัดการ เข้าทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ                    ก็ตามที่เรามีร่วมกับท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เช่น การจองการทดลองขับ การส่งมอบรถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญาซื้อ                      ขายผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม การรับประกัน                              ผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริการอื่นๆ                    การส่งมอบแพคเกจต้อนรับ การให้บริการหลังการขาย เช่นการบำรุงรักษาและการจองการซ่อมรถยนต์ เพื่อระบุตำแหน่งรถยนต์                      ของท่าน การให้บริการ Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอำนวยความ                        สะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ นัดหมายศูนย์บริการ พร้อมตรวจสอบประวัติการซ่อมและข้อมูลรถยนต์ เพื่อพิจารณาการนำเสนอเงินกู้                    และคะแนนเครดิต เพื่อประมวล ผลการจ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จำนวนเงินที่ค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐานการซื้อ เพื่อซื้อหรือขาย                      รถยนต์มือสองหรือเสนอการประมูล เพื่อทำการประมูลรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์                        รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ตามที่เรา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีฐานะเป็นผู้ให้บริการ หรือได้รับการร้องขอจาก                    ท่าน เป็นต้น         

          (ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการลงทะเบียนและเข้ารับบริการต่างๆจากเรา

          (ค) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุง ดำเนินการวิจัย วางแผน ทำแบบ                        สำรวจ และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อนำไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา และ บริษัท                    โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้                        บริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมด้าน                    การบริโภค  พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา และ                        บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือเพื่อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือ                    เพื่อการฝึกอบรม พนักงาน และการประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ

          (ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์                  ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการของเรา หรือจากบริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อแจ้งเตือนท่านรวมไปถึงแจ้งเตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรือ                    ประกัน เพื่อประมวลผลและอัปเดตข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน จัดเตรียมรายงาน                      การเดินทางและตรวจสอบสถานะและข้อมูลรถยนต์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านใน                        การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบข้อซักถามที่                                เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

          (จ) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การมอบสิทธิพิเศษ                  ที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน การเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเรา                        และ/หรือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการของเราที่ได้รับการมอบหมายจากเรา ผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่าน                    ให้ไว้กับเรา ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น               

         (ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร                               การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ                     จัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน

         (ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา                 

         (ซ) ความเสี่ยง: เพื่อการจัดการความเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง

         (ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทัศน์ เพื่อใช้สิทธิของ                     เราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อ                               ร้องเรียน เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่หรือระบบคอมพิวเตอร์                   ของเรา

        (ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติ                      ตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน                      การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

         (ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลของ                    ท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

         (ฏ) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

   6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งต่อ                ไปนี้

         (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้บังคับ

         (ข) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับเราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อน                   เข้าทำสัญญานั้น

         (ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก

         (ง) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

         (จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         (ฉ) ในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล                   ส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    6.3 ในกรณีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อ                 ทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้อง                   ได้รับความยินยอมจากท่าน

    6.4 ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้                   ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตาม                         วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโย            บายฯฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคล                      ภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น              แยกต่างหากด้วยเช่นกัน
   7.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้
          (ก) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด: เนื่องจากเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าชัวร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท                           โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด: เนื่องจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์                   ประเทศไทย จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่มโตโยต้า ซึ่งร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบต่างๆ เราอาจมี                         ความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดังต่อไปนี้ หรือ                       อนุญาตให้บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้                     ข้างต้น
                 1)  บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
                 2) บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
                 3) บริษัท โตโยต้า ออโต้ เวิคส จำกัด
                 4) บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด
                 5) บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด
                 6) บริษัท เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จำกัด
                 7) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
                 8) บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด
                 9) บริษัท อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส จำกัด
               10) บริษัท ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
                11) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (ญี่ปุ่น)
               12) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์)

        (ข) ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์อื่นๆ: เราอาจแบ่งปันและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้แทนจำหน่ายและ                    ศูนย์บริการรถยนต์ที่อยู่ใกล้ท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน บริการรถยนต์ที่ท่านเลือกหรือที่อยู่ใกล้ท่านเลือก หรือที่อยู่ใกล้ท่านเพื่อให้                          บริการแก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.toyotasurekan.net

       (ค) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการ                ต่างๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
              1) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
             2) ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
             3) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด
             4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์
             5) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร
             6) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
             7) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์

      (ง) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนย์บริการซ่อมเร่งด่วน Fix Fit ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์                    (Supplier) ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ที่เราอาจร่วม              เสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน

     (จ) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย              หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ใน                กรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของ              บุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคง                  หรือความปลอดภัย

     (ฉ) ที่ปรึกษา: ซึ่งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิเรียกร้องตาม                       กฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย

     (ช) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่: ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย                       การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่น             ที่คล้ายกัน

    7.3 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่า                  ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    8.1 เนื่องจากเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าชัวร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงอาจมี                      การโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์                      ข้างต้น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้การดูแลลูกค้า เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ เพื่อการพัฒนาเนื้อหา            หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ระบุในนโยบายฯ นี้                                                                                                                                                           8.2 เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในต่างประเทศ เราจะปฏิบัติ                ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครอง                  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูล              ส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจำเป็น
   8.3 ในกรณีที่เรามีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล              ในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เราจะขอความ                      ยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอก                          ประเทศไทย

9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
    9.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ และตามหน้าที่ของเราภาย            ใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป เราจะลบหรือทำลาย                    ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
   9.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมา            ใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจ            ลบหรือทำลายข้อมูลนั้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
   9.3 ท่านมีสิทธิที่จะให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามีความจำเป็นที่จะ              ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกำหนด

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
      ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคล              เสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถซึ่ง                    ต้องการจะติดต่อดำเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหรือผู้อนุบาล          ก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

11. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
     เมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ หรือติดต่อเราเพื่อเข้ารับบริการหลังการจำหน่าย เช่น การซ่อมบำรุงรถยนต์ การรับสิทธิประโยชน์พิเศษ และ       การรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของท่าน เราจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์                         ประเทศไทย จำกัด เนื่องจากเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าชัวร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
     อย่างไรก็ตามเรา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นนิติบุคคลแยกจากกันและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง         หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรุณาติดต่อไป       ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจแนวทางและวิธีปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ           บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์         ประเทศไทย จำกัด

12. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเรา         ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” ข้างต้น

     12.1 สิทธิในการเข้าถึง
            ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่เราได้ เว้นแต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล              หรือ การเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
    12.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
            ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่                    สมบูรณ์
    12.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
            ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
            (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
            (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทำการเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผย และเราได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่มีเหตุตาม                    กฎหมายที่เราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
            (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการคัดค้านมิให้เราทำเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคำขอคัดค้านโดยอาศัยข้อ                      ยกเว้นทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
            (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด                        แบบตรง
            (จ) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
           

                  ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ข้างต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล                      นั้นมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย                              ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดไว้

    12.4 สิทธิในการจำกัดการใช้
            ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
            (ก) ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
            (ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
            (ค) เราหมดความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เรา                         เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น                         ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของท่าน
            (ง) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจ                        รัฐ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
            (จ) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์                                ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
    12.5 สิทธิในการคัดค้าน
            ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
            (ก) เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น
            (ข) เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่เรา
            (ค) กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
            (ง) เป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี)

            หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้งความประสงค์ว่าจะให้เราลบ                    หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้

   12.6 สิทธิในการโอนย้าย
           ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูล                         อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดของวิธีการของเรา
   12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
           ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ หากเป็นกรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัด             สิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอม               ของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
   12.8 สิทธิในการร้องเรียน
           ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่พบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดย                 ท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล                         ส่วนบุคคลได้

13. การแก้ไขนโยบายฯ นี้
     13.1 เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับ                กฎหมายที่บังคับใช้ โดยเราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรา
     13.2 เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สำหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
            นโยบายฯ นี้มีผลบังคับ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ จำกัด (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายฯ”) จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

1. เกี่ยวกับเรา
   โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บ ใช้ เปิดเผย และโอนไปต่าง               ประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย     มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

   โตโยต้า กาญจนบุรี ยูสคาร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าชัวร์ จาก     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อ           การจัดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศไทย       รวมถึงการให้บริการหลังการจำหน่าย เช่น การซ่อมบำรุงรถยนต์ การให้สิทธิประโยชน์     พิเศษ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของ         ลูกค้าและบุคคลทั่วไป

2. วิธีการติดต่อเรา
   หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ นี้ ท่าน     สามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ (https://www.toyotasurekan.net) หรือตาม             ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

   2.1 ส่งอีเมลถึงเราได้ที่: (toyotasurekan.web@gmail.com)
   2.2 โทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่หมายเลข: 034-515-978 เวลาทำการ                                               จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัว          บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดย            เฉพาะ

4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม
    4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา                    และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา ข้อมูลส่วน บุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรา        อาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง      ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดัง ต่อไปนี้

         (ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่ง                   งาน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด  สถานภาพทางการสมรส                   ข้อมูล บนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลข                             หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์                     เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูป                       ถ่าย การบันทึกภาพจาก กล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

        (ข) รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูล                    ตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่นๆ                จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

       (ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์                ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ ระยะทาง                เป็นไมล์ แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำมัน การสึกหรอของเบรก ข้อมูล                          ตำแหน่งและการเคลื่อน (เช่น เวลา ตำแหน่ง ความเร็ว) รายละเอียดการประกัน                ภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง รายละเอียดของอุปกรณ์เสริมสำหรับ                      Connected Service (เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ซิมการ์ด) สมุดคู่มือ                          ทะเบียนรถยนต์ เอกสารการตรวจรถยนต์ รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับจากการ ใช้                Connected Services ข้อมูล GPS และตำแหน่งของรถยนต์ รายงานประวัติ                    รถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ

       (ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชี                    และประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์ หมุนเวียน รายได้และค่าใช้                    จ่าย และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ

       (จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระ                      เงิน จำนวนเงินที่ชำระ วิธีการชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับ การขอเงินคืน การลง                  ทะเบียน ดอกเบี้ย เงินดาวน์ ค่างวดและจำนวนงวด วันที่และสถานที่ซื้อ                              ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลารับ มอบรถ แบบฟอร์มขอใช้บริการ                    ใบจองซื้อ ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ประวัติ                ธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่าน                ซื้อ

       (ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูล               ทางการตลาดจากเรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการ                   ของเรา บริษัทคู่ค้า และตัวเลือกในการติดต่อสื่อสารของท่าน

       (ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกค้าเป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ที่ใช้                 อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลการทดลองขับ แผนการซื้อ รถยนต์  ที่ท่านสนใจ รุ่นที่ท่าน                 สนใจ บันทึกข้อมูลการติดตาม (เช่น ข้อมูลการเยี่ยมชมศูนย์บริการรถยนต์                       ข้อมูลการจอง) แหล่งที่มา (เช่น จากการ มาเยี่ยมชมศูนย์บริการรถยนต์ มีผู้                     แนะนำมา มอเตอร์โชว์ จากลูกค้าปัจจุบัน เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์)                         เหตุผลที่ไม่สามารถ ปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของบริษัทฯ

       (ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น บัญชีผู้ใช้ Connected Services ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้                 หรือชื่อผู้ใช้ Application (เช่น T-Connect Application) รายละเอียด                           ประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวัติการติดต่อ                               ประวัติการร้องเรียน ความสนใจของ ท่าน ความต้องการ คำติชม และคำตอบใน               แบบสอบถามความพึงพอใจ

      (ฌ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol :                IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรม และรูปแบบการสืบค้นของ                  ท่าน คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะ                เวลาและสถานที่ที่เข้าถึง

    4.2 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และ            หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่เรา หรือ สมาชิกครอบครัวที่ใช้รถ              ของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และเราได้รับ                  อนุญาตอย่างถูกต้องตาม กฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตาม            นโยบายฯ นี้ โปรดให้นโยบายฯ นี้แก่บุคคลแหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอ                  ความ ยินยอม (หรือ ใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่ง              มอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ นี้
   4.3 เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ             คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ               ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล                   พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้             หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง
   

         ท่านจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่           ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง

5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

    (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา                     โดยตรง มักจะมีขึ้นเมื่อท่านติดต่อเราเมื่อต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลใน             แบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการ               รับหรือขอทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรือ                 เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา   

    (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวม                    ข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบ                การสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และ                  เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยเรา จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน

    (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก: บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล            เกี่ยวกับท่านจากผู้อื่น เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทใน                เครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโย              ต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์ อื่นๆ ผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัทคู่ค้าของเรา หาก              บริษัทเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตาม                  นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือซึ่ง              ท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับ บุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี

6. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    6.1 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียก                รวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
          (ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อบริหารจัดการ เข้าทำสัญญา                      และปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตามที่เรามีร่วมกับ                      ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เช่น การจองการทดลองขับ การส่งมอบ                      รถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญาซื้อ ขายผลิตภัณฑ์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการ                    ชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม การรับ                    ประกัน ผลิตภัณฑ์ การเจรจาประกันภัยและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประกัน                    ภัย การลงทะเบียนให้บริการที่เกี่ยวกับรถยนต์และบริการอื่นๆ การส่งมอบ                        แพคเกจต้อนรับ การให้บริการหลังการขาย เช่นการบำรุงรักษาและการจอง                      การซ่อมรถยนต์ เพื่อระบุตำแหน่งรถยนต์ ของท่าน การให้บริการ                                      Connected Services แก่ท่าน เช่น ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ บริการช่วยเหลือ                  ฉุกเฉิน บริการอำนวยความ สะดวกและแก้ปัญหาต่างๆ นัดหมายศูนย์บริการ                    พร้อมตรวจสอบประวัติการซ่อมและข้อมูลรถยนต์ เพื่อพิจารณาการนำเสนอ                    เงินกู้ และคะแนนเครดิต เพื่อประมวล ผลการจ่ายเงิน ออกใบเสร็จ จำนวนเงิน                  ที่ค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ และหลักฐานการซื้อ เพื่อซื้อหรือขาย รถยนต์มือสอง                        หรือเสนอการประมูล เพื่อทำการประมูลรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ                  การเรียกคืนรถ การให้สิทธิประโยชน์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ตามที่เรา และ                    บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีฐานะเป็นผู้ให้บริการ หรือได้รับ                      การร้องขอจาก ท่าน เป็นต้น         

          (ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัว                      ของท่าน ในการลงทะเบียนและเข้ารับบริการต่างๆจากเรา

          (ค) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื่อการประเมิน                                 วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุง ดำเนินการวิจัย วางแผน ทำแบบสำรวจ และ                               วิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อนำไปพัฒนาระบบ คุณภาพและความปลอดภัยของ                         ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย                   จำกัด เช่น ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการขาย                   ผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์                         สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยม                       ด้านการบริโภค  พฤติกรรม เป็นต้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและ                           ความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเรา และบริษัท โตโยต้า                       มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือเพื่อสร้างรายงานแบบรวมและเป็นนิรนาม                       เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือเพื่อการฝึกอบรม พนักงาน และการ                   ประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ

          (ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน: เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับ                                  ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย                    จำกัด ผู้ให้บริการของเรา หรือจากบริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อแจ้งเตือนท่านรวม                    ไปถึงแจ้งเตือนการต่ออายุทะเบียนรถหรือ ประกัน เพื่อประมวลผลและอัปเดต                  ข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน                    จัดเตรียมรายงาน การเดินทางและตรวจสอบสถานะและข้อมูลรถยนต์ เพื่อ                      รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านใน                          การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสาน                        งาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ                  บริการของเรา

          (จ) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจ้งข้อมูล                          ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การมอบสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์แก่                    ท่าน การเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย                        ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเรา และ/หรือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์                              ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการของเราที่ได้รับการมอบหมายจากเรา ผ่านช่อง                    ทางการติดต่อที่ท่าน ให้ไว้กับเรา ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร                              ไปรษณีย์ SMS MMS หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น               

         (ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานด้าน                       เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสารการรักษาและตรวจสอบ                       ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัย                     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด                         นโยบาย และกระบวนการภายใน

         (ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง                 ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา                 

         (ซ) ความเสี่ยง: เพื่อการจัดการความเสี่ยงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมิน                       ความเสี่ยง

       (ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย                   เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทัศน์ เพื่อใช้สิทธิของ เราและปกป้องผล                           ประโยชน์ของเราเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ                   ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อ ร้องเรียน เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสีย                     ทรัพย์สิน เพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่หรือระบบ                         คอมพิวเตอร์ของเรา

       (ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการ                         ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการ                           ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการ                 ตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการ                   ทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

        (ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ                   หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลของ ท่านให้กับบุคคลที่สาม                     หนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

         (ฏ) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

   6.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลัก                เกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

         (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้บังคับ

         (ข) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับ                   เราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อน เข้าทำสัญญานั้น

         (ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคล                         ภายนอก

         (ง) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

         (จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ                 การใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         (ฉ) ในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมบางประเภท                   ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน                       เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    6.3 ในกรณีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้              ระบุไว้ข้างต้น เราจะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึง            ข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจาก              ท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

    6.4 ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติ              ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำ                สัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่            สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้              หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบับนี้ โดยท่าน                    สามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่ม            เติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล                ส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่า                นั้นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน
   7.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สาม               ดังต่อไปนี้
         (ก) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด: เนื่องจากเราเป็นผู้แทนจำหน่าย                     รถยนต์ โตโยต้าชัวร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์                               ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย                         จำกัด: เนื่องจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ                 บริษัทในกลุ่มโตโยต้า ซึ่งร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าและให้บริการระบบ                     ต่างๆ เราอาจมี ความจำเป็น ต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทใน                   เครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดังต่อไปนี้ หรืออนุญาต                   ให้บริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าถึงข้อมูล                    ส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
                 1)  บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
                 2) บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
                 3) บริษัท โตโยต้า ออโต้ เวิคส จำกัด
                 4) บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด
                 5) บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด
                 6) บริษัท เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จำกัด
                 7) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
                 8) บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด
                 9) บริษัท อ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส จำกัด
               10) บริษัท ฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
                11) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (ญี่ปุ่น)
               12) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (สิงคโปร์)

        (ข) ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เลกซัส และโตโยต้าชัวร์อื่นๆ: เราอาจแบ่งปันและ                รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้แทนจำหน่ายและ ศูนย์บริการรถยนต์ที่อยู่                    ใกล้ท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน บริการรถยนต์ที่ท่านเลือกหรือที่อยู่ใกล้ท่านเลือก                หรือที่อยู่ใกล้ท่านเพื่อให้ บริการแก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                           https://www.toyotasurekan.net

       (ค) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการ                   หรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการ ต่างๆ แทนเราหรือ                     เพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด                       เพียง
              1) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
             2) ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
             3) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด
             4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์
             5) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์                          และการสื่อสาร
             6) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
             7) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์

      (ง) บริษัทคู่ค้าของเรา: ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ศูนย์บริการซ่อมเร่งด่วน                Fix Fit ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์  (Supplier) ธุรกิจรถเช่า                  ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ                  ร้านอาหาร เป็นต้น ที่เราอาจร่วม เสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน

     (จ) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือ                   แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่ง               รวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วย                   งานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ใน กรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม                   หน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิ                     ของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อ                            ตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคง                  หรือความปลอดภัย

    (ฉ) ที่ปรึกษา: ซึ่งรวมถึงทนาย เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือใน              การดำเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิเรียกร้องตาม กฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียก                  ร้องในทางกฎหมาย

    (ช) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่: ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ                การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขายการซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า            การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน                    หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน

    7.3 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมาย            กำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจาก                ท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

8. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    8.1 เนื่องจากเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าชัวร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก                    บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงอาจมี การโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วน            บุคคลของท่านระหว่างกัน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล              ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้างต้น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้การ              ดูแลลูกค้า เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ เพื่อการพัฒนาเนื้อหา หรือ              เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ระบุในนโยบายฯ นี้     

   8.2 เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้า                  มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง              กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย                เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอ และเรา            จะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครอง                    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครอง            ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจำเป็น
   8.3 ในกรณีที่เรามีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ              หากเราพบว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียง              พอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ                        ประกาศกำหนดเราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆที่              เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอก                      ประเทศไทย

9. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
    9.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตาม                            วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ และตามหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมาย โดย              หลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถ                เก็บได้อีกต่อไปเราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน                ทราบ
   9.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บ                      รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆ            เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อ                            วัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลนั้นหลังสิ้นสุด                ระยะเวลาดังกล่าว
   9.3 ท่านมีสิทธิที่จะให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ              ระบุตัวท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วน                บุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกำหนด

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
      ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาที่จะเก็บรวบรวม            ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ            บุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคล        ไร้ความสามารถซึ่งต้องการจะติดต่อดำเนินการกับเรา ท่านต้องได้รับความยินยอม          จากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหรือผู้อนุบาลก่อนที่จะ          ติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

11. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
     เมื่อท่านซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ หรือติดต่อเราเพื่อเข้ารับบริการหลังการจำหน่าย เช่น       การซ่อมบำรุงรถยนต์ การรับสิทธิประโยชน์พิเศษ และ การรับบริการอื่นๆ ที่                     เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของท่าน เราจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่         บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เนื่องจากเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์         โตโยต้าชัวร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
     อย่างไรก็ตามเรา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นนิติบุคคลแยก         จากกันและต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ         แนวทางปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์                     ประเทศไทย จำกัด กรุณาติดต่อไป ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด               โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจแนวทางและวิธีปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน           บุคคลของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ         ในการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

12. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา       หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ               “วิธีการติดต่อเรา” ข้างต้น

     12.1 สิทธิในการเข้าถึง
            ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่                  เราได้ เว้นแต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ การเข้าถึงหรือ                  ขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและ              เสรีภาพของผู้อื่น
    12.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
            ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่              อยู่ในความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
    12.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
            ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูล              ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
            (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใน                         การเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
            (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมให้เราทำการเก็บรักษา ใช้                           และเปิดเผย และเราได้ทำการตรวจสอบแล้ว ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่เราจะ                         สามารถเก็บรวบรวมหรือใช้อีกต่อไป
            (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการคัดค้านมิให้เราทำเก็บรวบรวมหรือใช้อีก                           ต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธคำขอคัดค้านโดยอาศัยข้อยกเว้นทาง                                 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
            (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน                     บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง
            (จ) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยมิชอบด้วย                                 กฎหมาย
           

                  ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ข้างต้น เว้นแต่เข้า                    ข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นั้นมีความจำเป็นตาม                      วัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง                      สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายปฏิบัติตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย                                หรือยกขึ้นต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อื่นที่                                กฎหมายกำหนดไว้

    12.4 สิทธิในการจำกัดการใช้
            ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้
            (ก) ท่านได้ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน                                 สมบูรณ์ และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
            (ข) ท่านได้ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดย                             มิชอบ แทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
            (ค) เราหมดความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ใน                     การเก็บรวบรวม แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เราเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ใน                           การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียก                       ร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย                                     เพื่อประโยชน์ของท่าน
            (ง) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                           โดยอาศัยหรืออ้างประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจ รัฐ หรือประโยชน์                         โดยชอบด้วยกฎหมาย และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
            (จ) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                           โดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ                       (หากมี) และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคำขอของท่าน
    12.5 สิทธิในการคัดค้าน
            ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี                ดังต่อไปนี้
            (ก) เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของ                             บุคคลอื่น
            (ข) เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้                       แก่เรา
            (ค) กรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ                                 วัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
            (ง) เป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์                     ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี)

            หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                ดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้งความประสงค์ว่าจะให้เราลบหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วน                บุคคลของท่านเพิ่มเติมได้

   12.6 สิทธิในการโอนย้าย
           ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้เราส่ง                 ข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการ                     อัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้             ข้อจำกัดของวิธีการของเรา
   12.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
           ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ หากเป็น                       กรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอน                     ความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราที่เป็น                         ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ                       การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
   12.8 สิทธิในการร้องเรียน
           ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้                     ในกรณีที่พบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดย ท่านสามารถร้องเรียน               ได้ผ่านช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังคณะ             กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

13. การแก้ไขนโยบายฯ นี้
     13.1 เราอาจแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วน                    บุคคลของท่านที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้                    โดยเราจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรา
     13.2 เราจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สำหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และ                   เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
           

นโยบายฯ นี้มีผลบังคับ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้แทนนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ที่เรากำหนดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด

4-จ
Facebook Comments Box