• จ - ส 8.00 - 17.00
 • 22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
 • 034-515-978

ต่อภาษีรถยนต์ ประจำปี 2567 ใช้เอกสาร อะไรบ้าง

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

ต่อภาษีรถยนต์ ในปี พ.ศ.2567 ใช้เอกสารอะไรบ้าง การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้

 • เอกสารส่วนท้ายของ พ.ร.บ. รถยนต์ (ถ้ามี)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • ใบตรวจสภาพรถยนต์ (สำหรับรถที่มีอายุเกิน 7 ปี)
 • เอกสารรับรองการติดแก๊ส (สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊ส)

เอกสารส่วนท้ายของ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รถยนต์ ซึ่งจะมีอายุความคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้ที่บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนจำหน่ายที่รับต่อทะเบียนรถยนต์

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ เจ้าของรถยนต์ และทะเบียนรถยนต์ โดยสามารถขอรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่ง ที่ออกใบอนุญาตขับขี่หรือทะเบียนรถยนต์

ใบตรวจสภาพรถยนต์ เป็นเอกสารที่ออกโดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อยืนยันว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี จะต้องนำไปตรวจสภาพรถที่ ตรอ. ก่อนต่อภาษีรถยนต์

เอกสารรับรองการติดแก๊ส เอกสารที่ออกโดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อยืนยันว่ารถยนต์ติดตั้งระบบแก๊สอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถยนต์ที่ติดตั้งระบบแก๊สจะต้องนำเอกสารนี้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งก่อนต่อภาษีรถยนต์

นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว เจ้าของรถยนต์ยังสามารถเตรียมเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมประกอบการต่อภาษีรถยนต์ได้ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน) เป็นต้น

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี พ.ศ.2567

 1. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 2. นำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ขนส่ง
 3. ชำระค่าดำเนินการต่อภาษีรถยนต์
 4. รับเครื่องหมายแสดง การเสียภาษีประจำปี 2567 และหนังสือแสดงการจดทะเบียน

สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ภายใน 30 วันก่อนหรือหลังวันครบกำหนดต่อภาษี โดยสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หรือใช้บริการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

ภาษีรถยนต์ ขาด ต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่?

ค่าปรับหากรถยนต์ที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์ขาด เกิน 30 วันหลังวันที่ครบกำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับชำระภาษีล่าช้า ค่าปรับคิดเป็น 1% ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน ค่าปรับจะคิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดต่อภาษีเป็นต้นโตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

ตัวอย่าง รถยนต์ที่ต้องจ่ายค่าปรับชำระภาษีล่าช้า หากรถยนต์คันนี้ต้องจ่ายค่าต่อภาษีประจำปี 2,000 บาท ค่าปรับจะอยู่ที่ 20 บาท ต่อ 1 เดือน โดยค่าปรับคิดจาก 1% ของค่าต่อภาษีประจำปี หากรถยนต์xจำนวนเดือนที่ล่าช้า (1% x 2,000 x 1 = 20 บาท) โดยค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 300 บาท และต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก 200 บาท ถ้าหากรถยนต์คันนั้นถูกระงับทะเบียน

รถยนต์ถูกระงับทะเบียน หมายถึง รถยนต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย เนื่องจากถูกระงับการจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปี
 2. ขาดต่อพ.ร.บ. รถยนต์เกิน 3 ปี
 3. รถยนต์ถูกนำไปใช้ผิดประเภท เช่น ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรับจ้างขนส่งสินค้า
 4. รถยนต์ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์เพื่อก่อเหตุอาชญากรรม
 5. รถยนต์ถูกยึดจากทางราชการ เช่น รถยนต์ที่ชนแล้วหนี

รถยนต์ถูกระงับทะเบียน เจ้าของรถควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ชำระค่าปรับตามจำนวนปีที่ค้างชำระภาษีและพ.ร.บ. รถยนต์
 • นำรถยนต์ไปตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
 • ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่

หากเจ้าของรถไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว รถยนต์จะถูกเก็บรักษาไว้ที่กรมการขนส่งทางบก และอาจถูกจำหน่ายทอดตลาดต่อไป

นอกจากนี้ รถยนต์ยังสามารถถูกระงับทะเบียนได้หากเจ้าของรถมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น เช่น ขับรถโดยประมาทหรือเมาแล้วขับ ขับรถในลักษณะที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงหรือมลภาวะทางอากาศ เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับทะเบียนรถยนต์ ต่อภาษีรถยนต์ ใช้เอกสาร อะไรบ้าง

นอกจากต้องเสียค่าต่อภาษีแล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าตรวจสภาพรถยนต์ (สำปรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี ) ค่าต่อ พ.ร.บ รถยนต์ เป็นต้น

ภาษีรถยนต์ กับ พ.ร.บ ไม่เหมือนกันและไม่ใช่อย่างเดียวกัน?

ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี คือการต่อทะเบียนรถยนต์และค่าใช้บริการ ถนนทางหลวง โดยจะนำเงินส่วนที่ได้จากการเก็บภาษีไปพัฒนาระบบขนส่ง คมนาคม ต่างๆภายในประเทศ 

พ.ร.บ รถยนต์ ย่อมาจาก”พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์” เป็นกฏหมายที่บังคับให้รถยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องทำประกัน หรือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ให้การคุ้มครองรถยนต์เป็นเวลา 1 ปี ตามระยะเวลาที่ต่อภาษี พ.ร.บ กับทางบริษัทประกันภัยนั้นๆ

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

านถึงล้างไม่ออก วิธีล้างขี้นก

sirichai Tarthong
Sirichai Tarthong
Writer
Facebook Comments Box